Door het bekijken van de internetsite van Orthopedisch schoenmakerij Westerhof & Eilers en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met volgende voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Orthopedisch schoenmakerij Westerhof & Eilers heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. Orthopedisch schoenmakerij Westerhof & Eilers staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Orthopedisch schoenmakerij Westerhof & Eilers aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Orthopedisch schoenmakerij Westerhof & Eilers wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Orthopedisch schoenmakerij Westerhof & Eilers garandeert evenmin dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. Orthopedisch schoenmakerij Westerhof & Eilers, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de Orthopedisch schoenmakerij Westerhof & Eilers internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de internetsite van Orthopedisch schoenmakerij Westerhof & Eilers. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Orthopedisch schoenmakerij Westerhof & Eilers, de inhoud van de internetsite van Orthopedisch schoenmakerij Westerhof & Eilers over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de internetsite van Orthopedisch schoenmakerij Westerhof & Eilers en op deze Copyright & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.